Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Efod

Pakaian suci yang dikenakan oleh imam besar bani Israel (Im 8:6-7). Pada bahagian penutup dadanya terdapat batu-batu Urim dan Tumim.