Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Baal-Peor

Dewa kesuburan sembahan bangsa Moab yang dinamai menurut Gunung Peor, tempat ibadat kepada-Nya diselenggarakan. Bani Israel dihukum Allah di Sitim ketika terjerumus dalam dosa penyembahan berhala ini (Bil 25:1-3; Ul 4:3).