Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kejadian 1

A A A
Alkitab Versi Borneo
26ABerfirmanlah Allah, "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambarani dan rupa Kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternakan dan atas seluruh bumi dan atas segala jenis binatang melata yang merayap di muka bumi." 27BMaka Allah menciptakan manusia menurut gambaran-Nya.ii Menurut gambaran Allah, Dia mencipta mereka, lelaki dan perempuan. 28Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranakcuculah dan bertambah banyak serta penuhilah dan takluki bumi, berkewenangan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di muka bumi."